Connect with us

Subscribe

Istorija

Herojski čin Aleksandra Mišića i Ivana Fregla, žrtvovali se da bi spasili čiča Dražu

Aleksandar Mišić Ivan Fregl

Ovo je priča o majoru Aleksandru Mišiću, sinu legendarnog srpskog generala Živojina Mišića i majoru Ivanu Freglu, koji su se 6 decemra 1941. godine žrtovali, kako bi spasili generala Dražu Mihailovića i omogućili mu da se izvuče iz obruča nemačkih SS divizija koje su opkolile Ravnu goru.

Nemci su 05.12.1941. godine otpočeli akciju pod kodnim imenom “Mihailović”. Akcija je imala za cilj razbijanje četničkih jedinica na Ravnoj gori i hapšenje generala Draže Mihailovića. Kada je čiča Draža video da su nemačke snage daleko brojnije od četnika koji su se u tom trenutku nalazili na Ravnoj gori, naredio je da se četnici podele u manje grupe i da se postepeno povlače u više različitih pravaca. Još jedan od ključnih razloga zbog kojeg je čiča Draža naredio povlačenje, bio je i taj što su nemačke jedinice ispred svojih tenkova stavile zarobljene srpske civile, većinom žene i decu.

major Aleksandar Mišić i major Ivan Fregl

Iako je general Draža naredio da se četnici neopaženo izvuku iz nemačkog obruča, kasno popodne do njega stiže inofrmacija da se major Aleksandar Mišić i major Ivan Fregla nalaze u Struganiku u rodnoj kući generala Živojina Mišića i da sa svojim manjim odredom nameravaju da pruže otpor mnogobrojnijim nemačkim jedinicama.

Čim je čiča Draža saznao za ovu informaciju, sa manjom grupom četnika i majorom Zaharijom Ostojićem kreće u selo Struganik ka svojim prijateljima i majorima Aleksandru Mišiću i Ivanu Freglu. Čiča Draža je u Struganik stigao u rano jutro 06.12.1941. godine, dok se nalazio u kući svog prijatelja majora Aleksandra Mišića nemačke trupe sa tenkovima i pešadijom stežu obruč oko njih i oni se tada nalaze u bezizlaznoj situaciju.

Počinju sporadična puškaranja između četnika i SS divizija, ali zbog toga što su nemci ispred svojih tenkova stavili srpske civile kao živi štit, četnici nisu mogli da dejstvuju po njima, već su morali da se povlače.

struganik kuća generala zivojina misica

Videvši da su u bezizlaznoj situaciju, major Aleksandar Mišić naređuje svojim četničkim komandosima, da odvedu čiča Dražu i majora Ostojića u obližnji šumarak pored kuće i da se zamaskiraju lišćem. Nakon toga, major Aleksandar Mišić i major Ivan Fregl, izlaze ispred kuće gde su mirno dočekali nemačke trupe.

Kada im je prišao nemački SS oficir i pitao ih ko su oni, major Aleksandar Mišić mu odgovara da je on vođa Srpskog četničkog pokreta general Draža Mihailović, dok se major Ivan Fregl predstavlja svojim pravim imenom i prezimenom.

Nemci su ih odmah uhapsili i počeli su da likuju i da se raduju zbog uspešno izvedene akcije “Mihailović” i brzom hapšenju genrala Draže.

Nemcima nije dugo trebalo da shvate da su prevareni, ali je i to malo vremena bilo dovoljno da se general Draža Mihailović sa manjom grupom četničkih komandosa izvuče iz nemačkog obruča.

Junačka i prkosna smrt dvojice neustrašivih oficira:

Major Aleksandar Mišić i major Ivan Fregl odvedeni su u zatvor u Valjevo, gde su ih danima ispitivali nemački oficiri i tražili od njih da izdaju generala Dražu Mihailovića, a da zauzvrat budu pošteđeni i oslobođeni. Hrabrim Srpskim oficirima nije padalo na pamaet da izdaju čiču i bez razmišljanja i sa prezirom su odbili svaku ponudu nemaca.

Nakon što su odbili sve ponude nemačkih oficira, majora Aleksandra Mišića i majora Ivana Fregla nemci osuđuju na smrt streljanjem. Ne zna se tačan datum kada su oni streljani, ali se zna da je to bilo od 17 do 19 decembra.

streljanje aleksandra misica i ivana fregla

Dok su dva dobra prijatelja i dva neustrašiva srpska oficira stajali ispred streljačkog stroja, nemački oficir im po zadnji put nudi pogodbu, ali je oni ponovo odbijaju.

Pošto je supruga generala Živojina Mišića Luiza, bila čistokrvna nemica, nemci ponovo nude poštedu majoru Aleksandru Mišiću. Tada se nemački oficir obraća Aleksandru Mišiću rečima: “pola vaše krvi je namačko“… major Mišić mu na to odgovara: “ta polovina je istekla na Kolubari“.

Pošto su osuđeni oficiri imali pravo na poslednju želju, Mišiću je dozvoljeno da mu se odvežu ruke i da odveže pertlu na svojoj vojničkoj cokuli, dok je major Ivan Fregl tražio da sam komanduje streljačkim vodom.

Kada se više nije imalo gde začula se komanda neustrašivog oficira Srpske vojske, majora Ivana Fregla “Nišani” ! U trenutku kada se puške nemačkog streljačkog stroja dižu prema dvojici srpskih oficira, prema njima poleće vojnička cokula majora Aleksandra Mišića, a iz njegovog grla se čuje uzvik “za kralja i otadžbinu, sloboda ili smrt” tada major Ivan Fregl izdaje svoju poslednju naredbu “Pali” !

Dva majora, dva velika prijatelja, dva neustrašiva junaka, padaju mrtvi jedan pored drugog, do poslednjeg trenutka su bili odani Srbiji i generalu Draži Mihailoviću i pokazali šta znači biti Srpski oficir.

Izveštaj nemačkoj komandi:

U izveštaju koji je nemački oficir poslao vrhovnoj komandi stoji zapisano: Majorima Aleksandru Mišiću i Ivanu Freglu je više puta nuđeno da sarađuju i da pomognu pri hvatanju generala Draže Mihailovića, ali su oni to svaki put odbili. Iako se radi o neprijateljima Nemačke, njima se mora ukazati poštovanje jer su svojim držanjem pokazali hrabrost i oficirsku čast.

Za razliku od komunističkih bandita koji nemaju ni časti ni hrabrosti, oficiri generala Draže Mihailovića su vojnički disciplinovani, hrabri, nepotkupljivi i predstavljaju ozbiljnu opasnost po nemačke trupe. O kakvom kovu ljudi se ovde radi, dovoljno govori činjenica da smo im ponudili da biraju između života i smrti i da su oni izabrali smrt.

Prijavite se i pratite nova članke

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

četnički komandosi prvi koristili slovo "Z" četnički komandosi prvi koristili slovo "Z"

Da li ste znali da su četnički komandosi prvi koristili slovo “Z” u svojim vojnim operacijama

Istorija

Dimitrije Begović Dimitrije Begović

Vojvoda Dimitrije Begović, Komita koji je u smrt otišao poput Stevana Sinđelića, opasan bombama i eksplozivom

Istorija

Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije Tajna čuvana 77 godina gde je završilo zlato Jugoslavije

Tajna čuvana 77 godina, evo gde je završilo zlato Kraljevine Jugoslavije

Istorija

šta se dešava sa dušom nakon smrti šta se dešava sa dušom nakon smrti

Šta se dešava sa dušom nakon smrti po pravoslavnom verovanju

Pravoslavlje

Prijavite se i pratite nova članke